Fritänkare, humanist, IT-företagare

Egennytta

Om att roffarmentalitet inte är rationellt befogad

Marknadsteoretikerna utgår ifrån begreppet Homo oeconomicus, från att vi beter oss rationellt och maximerar vår egennytta. Tillika vet vi att flockbeteende, rädsla och osäkerhet leder till allt annat än rationella beslut, något som endel aktörer på finansmarknaderna satt i system i form av instrument som drar nytta av dessa anomalier (jag tänker på Estlander & Partners fonder, även presenterade i Forum).

Jag hävdar att det på flera än ett plan är en illusion att vi skulle ha fungerande marknader, med en osynlig hand som gör de ekonomiska kretsloppen nästintill lika effektiva som de biologiska. Och detta beror på människans väsen och vår evolutionshistoria, som gjort att vi anpassat oss för betydligt enklare miljöer än den globala konkurrens vi idag befinner oss i. Vore vi rationella, skulle vi maximera vårt välbefinnande inom de fyra områden jag lyfte upp i den första spalten i denna serie: Våra människorelationer, vår hälsa, vår tidsanvändning och sist, och kanske minst, våra finansiella resurser.

Men nu är det ekorrhjulet som gäller, och vi springer efter skenbar maximering av vår finansiella välgång, det minst viktiga av de fyra områdena. Detta beror av årtusenden av darwinistisk drill. Ekonomiska framsteg har möjliggjorts uttryckligen av vår omättliga aptit på mer, bättre, större, dyrare. Det är inbyggt i både gener och samhälle att vi vill roffa åt oss, vilket under de senaste 10-20 årens politiska klimat rentav blivit socialt acceptabelt och halvt om halvt rätt och riktigt.

Ändå är det irrationellt. Ensidig fokusering på att förtjäna mera pengar driver inte vår personliga lycka. Det här visar all forskning, av vilken den främsta sammanfattats i boken “Pengar och lycka” av Kari Nars. Läser vi innantill, och tänker vi efter, inser vi att en klar majoritet av Forums läsare har sin ekonomi till den grad på det torra, att fokusering på hälsa, människorelationer och klokare tidsanvändning ger markant bättre ROI. Med ett lätt missbruk av andra ekonomiska termer kunde man säga att gränsnyttan av personlig vinstmaximering är låg, medan alternativkostnaden är hög.

”Fort nog går det mer tid åt att lära sig, underhålla, ladda, uppgradera och hålla reda på sin elektronik, än att glädja sig åt den. Minimalism är inte bara försakelse. Att välja bort är levnads-visdom.”

Personlig välgång utgår från en självkänsla som bygger på något annat än att ha en förnämare bil än grannen eller kompisen. Eller fler kvadratmetrar, aktuellare hemelektronik, eller mer iögonenfallande skrytkonsumtion. Orsaken att så många av oss i varierande utsträckning ändå hemfaller åt ekonomiskt frosseri är att vi frivilligt kopplar bort hjärnan. Vår ytligt rationella egoism blir grundlurad då vi låter reklamen förleda oss att tro att vissa grundläggande behov tillfredsställs av akten att köpa. Vi gör självmål och driver andras intressen, utan att ens märka det.

Därmed återkommer jag till min huvudtes: Det är bäst att tänka efter själv, proaktivt. Låt bli att bara reagera på vad andra vill. Så blir världen din, både som personlig aktör och företagare.

En motreaktion mot tanklös konsumtion håller på att etablera sig, och detta inte primärt bland fattigt folk som gör en dygd av nödvändigheten. Inte i folktidningen Ny tid, utan i Lufthansas Senator-kundtidskrift läste jag nyss om belevade och dominanta alfahannar som förenklar sitt liv genom att medvetet och systematiskt minska sitt bohag, enligt devisen “egendom är en börda”. Och rätt har de. Fort nog går det mer tid åt att lära sig, underhålla, ladda, uppgradera och hålla reda på sin elektronik, än att gläda sig åt den. Minimalism är inte bara försakelse. Att välja bort är levnadsvisdom.

Jag förordar en omtolkning av begreppet egennytta. Att vara rationell är inte fel, inte heller att se till sin egen fördel. Men det här sker inte i dagens karikatyr av en välfungerande marknad, utan genom nedtoning av finansvalpsfasoner och ökad fokusering på ett sunt leverne, hjälpsamhet gentemot medmänniskor och en balanserad och medveten tidsanvändning.

 

 

 

Tänk själv 2011
1. Fatta dina egna beslut, om modet att lita till sitt eget förnuft
2. Egennytta, om att roffarmentalitet inte är rationellt befogad
3. Maximera BNP, om att maximal lycka svårligen mäts i pengar
4. Tidsperspektiv, om hur en blick 30 år bakåt ger en nykter bild
5. Mat och dryck, om hur samhället subventionerar skräpmat
6. Skönhet, om hur vi bara låtsas låta bli att dyrka skönheten
7-8. Al-Skeida, om rasism, populism och rituell omskärelse
9. Distraktion, om hur andra bestämmer vad som är viktigt
10. Känslor, om rädsla, osäkerhet och tvivel i affärsvärlden
11. Det brådskar, om att det aktuella slår ut det viktiga
12. Slutsatser, om att ifrågasätta, om propaganda och att ändra sig